எம்மைபற்றி

வணக்கம் நான் உங்கள் என்.வி.சிநேசன் ஐரோப்பாவில்
வானொலி முதல் 1992 மலரும் மலரும் மாலைகள் FM தமிழ் ஆரம்பம்.

முதல்தமிழ்தொலைக்காட்சி1996 , 1.புதியமலர்கள்.2.பேசும்கிளிகள். 3.குறளும் குழந்தைகள் 4.சிறுவர்கள்புதியமலர்கள் பாடல்கள் இறுவட்டு .300 மேற்பட்ட பாடல்கள் இன்னும் தொடர்கிறது எமது தமிழ்ப்பணி