நிகழ்ச்சிநிரல்

10-11 Uhr – ஆலயதரிசனம்


11-12 Uhr – பக்திப்பாடல்கள்


12-13 Uhr – கவிதைகள்


13-14 Uhr – முதன்மைச்செய்திகள்


14-15 Uhr -மருத்துவம்


15-16 uhr – தாயகப்பாடல்கள்


16-17 Uhr – ஐரோப்பிய நேரம்


17-18 Uhr – புலம்பெயர்நிகழ்வுகள்


18-19 Uhr – அறிவியல்


19-20 Uhr – குறும்படங்கள்


20-21 Uhr – ஆடல்பாடல்கள்


21-22 Uhr – நேருக்கு நேர் 


22-23 Uhr – சமயல் மந்திரம்


23-0 Uhr – France நேரம்


00-1 Uhr – German நேரம்


1 Uhr bis 8 Uhr – மீள்ஒலிபரப்பு